1. Voorwoord

Welkom bij een nieuwe editie van ons digitale nieuwsbulletin. Zoals wel vaker hebben we goed en slecht nieuws te melden. Het slechte nieuws is dat ons Marianne Straten-Heesbeen na een kort ziekbed is ontvallen. Meer dan twintig jaar onze steun en toeverlaat die in weer en wind de Begraafplaats Daalseweg in de gaten hield, er vele kunsthistorische rondleidingen heeft verzorgd, hart en ziel was van de herdenking op 22 februari en die vooral een heel plezierige collega in ons team was. We komen hier nog op terug.

Goed nieuws is het gereedkomen van de conservering van de begraafplaats aan de Dorpsstraat is Neerbosch, bij het “Witte Kerkje”. Het ziet er nu heel wat beter uit en is voor bezoekers veilig en zonder confrontaties te bezoeken.

In dit nummer beginnen we een nieuwe vaste rubriek: “Uitgelicht”. Het zal bezoekers van de Daalseweg wel opgevallen zijn dat er een aantal nieuwe grafmonumenten zijn geplaatst met een niet traditionele vormgeving. Daar willen we graag een toelichting op geven.

 

Een monnikenwerk is afgerond.
Ons bestuurslid Peter van Schaijk heeft de afgelopen vijf jaar wekelijks op het kantoor van de SBN (Beherende organisatie van de Daalseweg) gewerkt aan het digitaliseren van de tienduizenden nog aanwezige “Verloven tot Begraven” van eind 19e eeuw tot 1955. Dit zijn de door de (destijds) “burgerlijke stand” van de Gemeente Nijmegen afgegeven documenten die de noodzakelijke toestemming geven voor bijzetting op een begraafplaats, in dit geval de Daalseweg. Dit digitale bestand omvat nu ook informatie over de graven waarvan in de loop van de jaren de originele zerken geruimd zijn om plaats te maken voor nieuwe bijzettingen. De resterende overblijfselen werden niet verwijderd en zijn dus nog op de locatie aanwezig, tenzij er – bij uitzondering – sprake is geweest van herbegraving.

Dit bestand is formeel aan de SBN overhandigd en we verwachten de gegevens in de loop van het jaar via onze verbeterde website algemeen toegankelijk te kunnen maken. Dan besteden we er de aandacht aan die dit werk verdient zodat we u stap voor stap heel praktisch via de site op interessante historische ontwikkelingen kunnen wijzen

 

Uw bijdrage voor 2018
De Penningmeester dankt de begunstigers die de jaarlijkse bijdrage voor 2018 al hebben overgemaakt hartelijk voor hun medewerking.

Mocht de betaling u ontschoten zijn, dan graag zo snel mogelijk uw bijdrage van minimaal  € 12,50 overmaken op bankrekening NL86ABNA 0475 4243 36 ten name van de Stichting In Paradisum te Nijmegen, bij voorbaat dank!.

 

Gemeente Nijmegen
Goed nieuws, de Gemeente Nijmegen gaat haar begraafplaats Stenenkruisstraat aanpakken. De contracten met de aannemers zijn rond en de werkzaamheden staan op punt van beginnen of zijn inmiddels al begonnen.

Op de Begraafplaats Stenenkruisstraat worden de poort en het hekwerk vernieuwd en aan de eisen van de tijd aangepast. Er zal een bord met informatie over de begraafplaats en rondleidingen worden geplaatst. Ook zullen de tijdstippen voor maaien en ander onderhoud worden aangepast aan de dagen dat we er rondleidingen houden.

 

Rondleidingen
In mei, juni en juli organiseren we weer rondleidingen op de begraafplaatsen Daalseweg en Stenenkruisstraat. Op de website vindt u data en tijdstippen, doorgaans een laatste zondag van de maand rond het middaguur.

Voor een groepje van minimaal 7 deelnemers kunnen we ook exclusieve rondleidingen op maat (qua datum of onderwerp) organiseren.

 

Website
Een van onze eerste activiteiten was destijds (1980) een inventarisatie van de op de Daalseweg aanwezige grafmonumenten. Na enig experimenteren met standaardformulieren in ordners die te zijner tijd gereproduceerd zouden kunnen worden, wellicht op diskettes, of liever op CD’s en uiteindelijk op een website.

De klus vergde jaren en – gelukkig – stonden de technische ontwikkelingen niet stil. Onze plannen werden steeds weer ingehaald door verbeterde digitale mogelijkheden. Een aantal jaren konden we goed uit de voeten met het databeheer op onze website, maar de capaciteit blijkt nu veel te beperkt en het beheer is niet echt gebruiksvriendelijk.

Intussen zijn we begonnen met het installeren van nieuwe software die een grotere capaciteit biedt en beheer en raadplegen gemakkelijker maakt. We hopen dit project voor het eind van het jaar afgerond te hebben zodat we stap voor stap ook de eerder genoemde nieuwe informatie over de Daalseweg beschikbaar kunnen stellen. Daarna volgen de bestanden van de Stenenkruisstraat en Dorpsstraat Neerbosch.

Ook bij deze klus zijn extra vrijwilligers hartelijk welkom

Willem Reijnders