1. Voorwoord

Welkom bij weer een nieuwe editie van ons digitale nieuwsbulletin. Naast de verschillende activiteiten die worden beschreven signaleren we nog een aantal interessante ontwikkelingen.

Een monnikenwerk is afgerond
Ons bestuurslid Peter van Schaijk heeft de afgelopen vijf jaar wekelijks op het kantoor van de SBN (Beherende organisatie van de Daalseweg) gewerkt aan het digitaliseren van de tienduizenden nog aanwezige “Verloven tot Begraven” tot 1955. Dat zijn de door de (destijds) “burgerlijke stand” van de Gemeente Nijmegen afgegeven documenten die noodzakelijk zijn voor de bijzetting op een begraafplaats, in dit geval de Daalseweg. Dit digitale bestand omvat nu ook informatie over de graven waarvan in de loop van de jaren de originele zerken geruimd zijn om plaats te maken voor nieuwe bijzettingen. De resterende overblijfselen werden niet verwijderd en zijn dus nog op de locatie aanwezig, tenzij er sprake is geweest van herbegraving.

Binnenkort wordt dit bestand formeel aan de SBN overhandigd en we verwachten de gegevens in de loop van het jaar via onze website algemeen toegankelijk te maken.
Het huidige systeem informeert alleen over nog aanwezige grafmonumenten van vóór 1990

Hartelijk dank!
De Penningmeester dankt de begunstigers die de jaarlijkse bijdrage hebben overgemaakt hartelijk voor hun medewerking.

Mocht de betaling u u ontschoten zijn, dan graag zo snel mogelijk uw bijdrage van minimaal € 12,50 overmaken op bankrekening NL86ABNA 0475 4243 36 ten name van de Stichting In Paradisum te Nijmegen.

Gemeente Nijmegen
Goed nieuws, de Gemeente Nijmegen gaat haar begraafplaatsen Stenenkruisstraat en Dorpsstraat Neerbosch aanpakken. De contracten met de aannemers zijn rond en de werkzaamheden staan op punt van beginnen of zijn inmiddels al begonnen.

Op de Begraafplaats Stenenkruisstraat worden de poort en het hekwerk vernieuwd en aan de eisen van de tijd aangepast. Er zal een bord met informatie over de begraafplaats en rondleidingen worden geplaatst. Ook zullen de tijdstippen voor maaien en ander onderhoud worden aangepast aan de dagen dat we er rondleidingen houden.

Op de Begraafplaats Dorpsstraat zullen de nog aanwezige grafmonumenten worden geconserveerd waardoor de veiligheidssituatie zal verbeteren, de zerken worden vastgelegd en gaten gevuld zodat in de toekomst beschadigingen en verval kunnen worden voorkomen. Net zoals een aantal jaren geleden de Stenenkruisstraat is geconserveerd.

Website
Een van onze eerste activiteiten was destijds (1980) een inventarisatie van de op de Daalseweg aanwezige grafmonumenten. Na enig experimenteren met standaardformulieren in ordners die te zijner tijd gereproduceerd zouden kunnen worden.

De klus vergde jaren en – gelukkig – stonden de technische ontwikkelingen niet stil.
Onze plannen werden steeds weer ingehaald door verbeterde digitale mogelijkheden. Een aantal jaren konden we goed uit de voeten met het databeheer op onze website, maar de capaciteit blijkt te beperkt en het beheer niet echt gebruiksvriendelijk.

Intussen zijn we begonnen met het installeren van nieuwe software die een grotere capaciteit biedt en beheer en raadplegen gemakkelijker maakt. We hopen dit project voor het eind van het jaar afgerond te hebben zodat we stap voor stap ook de eerder genoemde nieuwe informatie over de Daalseweg beschikbaar kunnen stellen. Daarna volgen de bestanden van de Stenenkruisstraat en Dorpsstraat Neerbosch.

Ook bij deze klus zijn extra vrijwilligers hartelijk welkom

2. Rondleidingen

Rondleidingen over begraafplaatsen
In het voorjaar worden er zoals gebruikelijk weer rondleidingen georganiseerd over de begraafplaatsen waar In Paradisum zich voor inzet. Ze worden 3 maal op een zondagmiddag gehouden en het is mogelijk om er aan meer dan een op een dag deel te nemen. Reserveren is niet nodig en aan deelname zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage helpt wel om onze plannen sneller uit te voeren.

Voor groepjes met minimaal 7 deelnemers is het ook mogelijk om in overleg een datum en tijdstip te kiezen, ook kan de rondgang aan uw wensen worden aangepast.
Dergelijke rondleidingen kunnen, zo nodig, ook in een andere gangbare Europese taal worden verzorgd.

Begraafplaats Stenenkruisstraat (Prins Bernhardstraat/ Wedren)
Rondleidingen op 27 mei, 24 juni en 29 juli 2018, steeds om 12:00 uur
Verzamelen bij het gebouwtje aan het Athelonepad.
Tijdens de Open Monumentendagen op 8 en 9 september is de begraafplaats van 11:00 – 17:00 uur geopend en worden er om 12:00, 15:00 uur en vervolgens naar behoefte rondleidingen gehouden.
Uitgebreide informatie over deze begraafplaats vindt u op onze site

Begraafplaats Daalseweg
Rondleidingen op 27 mei, 24 juni en 29 juli 2018 en tijdens de Open Monumenten-dagen op 8 en 9 september.
Om 13:30 uur door Bert Eggelaar, voornamelijk cultuurhistorisch van karakter.
Om 15:00 uur door Bart Jansen, “Graven met een verhaal”.
Verzamelen bij de ingangspoort.
Uitgebreide informatie over deze begraafplaats vindt u op onze site

Begraafplaats Dorpsstraat Neerbosch
Op deze kleine begraafplaats worden vooralsnog geen rondleidingen georganiseerd
Op zaterdag 8 september 2018, Open Monumentendag, is In Paradisum van 11:00 – 17:00 uur aanwezig voor informatie, het kerkje is dan in principe ook te bezoeken.
Uitgebreide informatie over deze begraafplaats vindt u op onze site

3. U vraagt, wij zoeken antwoord

Met enige regelmaat komen er via het formulier op onze website vragen bij ons binnen. Meestal zijn het betrekkelijk eenvoudige vragen naar personen die mogelijk op bijvoorbeeld de Daalseweg zouden zijn bijgezet. Wanneer een dergelijke vraag dan via de website is gesteld betekent doorgaans dat het monument is geruimd. Dat antwoord kunnen we mailen, echter in een aantal gevallen gecombineerd met een kopie van het verlof tot begraven en een indicatie van de oorspronkelijke locatie van het graf. Dit laatste is ook van belang omdat de stoffelijke resten niet verwijderd worden maar op de oorspronkelijke locatie blijven.

Ook konden we Mario Prudon van dienst zijn. Hij schreef een bijdrage over zijn familie voor het genealogisch tijdschrift Gens Nostra van de NVG. Via het begraafboek 1903-1910 konden we 12 familieleden traceren die op de Daalseweg waren bijgezet en uit het Verlof tot begraven (1911-1955) kwamen er nog eens 49 naar voren. Het artikel van Mario Prudon plaatsen we verderop in dit bulletin.

Kortom op vrijwel alle vragen vinden we een antwoord, dus waarom niet op uw brandende vraag, een emailtje volstaat.

4. Jacobus Prudon


Portret van Jacobus Johannes Prudon

Door Mario Prudon

Jacobus Johannes Prudon, zoon van Laurentius Prudon en Theodora Meussen, geb. Nijmegen 4 apr 1835, schoenmakersknecht, schoen­maker, schoenenhandelaar, ovl. Nijmegen in de Lange Burchtstraat op 14 aug 1912 om 18.30 uur, huw. Nijmegen 30 jul 1857, kerk.huw. Nijmegen in de Broerskerk op 3 aug 1857 Johanna Josepha Cuypers, dochter van Joannes Cuypers en Maria van den Broek, geb. Maastricht 31 dec 1828 om 20.00 uur, zonder beroep, ovl. Nijmegen aan de Grotestraat. Johanna overleed aan ‘verval van krachten’ op 5 mei 1910 om 05.00 uur, begr. Nijmegen op de begraafplaats aan de Daalseweg, in grafnummer 24, op 7 mei 1910 (bron: begraafboek Daalseweg 1909-1911).
In 1854 werd Jacobus Johannes ingeschreven voor de Nationale Militie. Bij zijn inschrijving had hij een lengte van 1,53 meter. Hij had een ovaal aangezicht, een hoog voorhoofd, donkerbruine ogen, een kleine neus, een gewone mond, een ronde kin en donkerbruine haren en wenkbrauwen. Hij was pokdalig. En hij woonde nog bij zijn moeder. Hij verzorgde zelf de inschrijving en gaf aan schoenmakersleerling te zijn. Hij werd finaal vrijgesteld van de dienst omdat twee broers van hem al gepasporteerd waren.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, O.S.A.N. 1814-1946, Serie Delen, inv.nr. 9218, Inschrijvingsregister en Alfabetische Lijst van 1854)


Op 30 mei 1860 werd Jacobus Johannes ingeschreven in het register voor de Dienstdoende Schutterij in Nijmegen. Hij was toen al getrouwd en vader van 2 kinderen. Zijn lengte was toen 1,735 meter. In 6 jaar tijd was hij dus nog ruim 20 centimeter gegroeid. Het gezin woonde in Striekstraat.


(bron: Gemeente Archief Nijmegen, O.S.A.N. 1814-1946, Serie Delen, inv.nr. 9298, Inschrijvingsregister voor de Dienstdoende Schutterij in de gemeente Nijmegen, dienstjaar 1860)Jacobus Johannes Prudon en Johanna Josepha Cuypers

De foto van Jacobus is gemaakt door Wilhelm Adam Moonen, fotograaf te Arnhem, geb. ald. 17 februari 1868, ovl. ald. 1 september 1910. De foto van Johanna is vervaardigd door Mathias Robert Ziegler, fotograaf te Nijmegen in 1883-1884. Hij werd geboren in Keulen op 29 december 1863 en overleed in Den Haag op 12 september 1931.


Op 2 maart 1868 werd in het Café-Restaurant aan het Valkhof te Nijmegen door notaris Robbers overgegaan tot de veiling van een tweetal huizen. Het tweede perceel betrof een huis en erf in de Vleeschhouwerstraat in Nijmegen. Dat huis was eigendom van Elisabeth Koekenberg
, de weduwe en de kinderen van Johannes Bernardus Erkens. Johannes was drie keer getrouwd en had uit zijn eerste twee huwelijken kinderen die in het Rooms Katholieke Weeshuis waren opgenomen. De twee kinderen uit het eerste huwelijk werden vertegenwoordigd door Johannes Vincentius Riveaux, oud-ontvanger der gemeente­belasting van Nijmegen. De twee kinderen uit het tweede huwelijk werden vertegenwoordigd door Johannes Leeseman en Willem Leeseman, beide landbouwers, wonende te Nijmegen, de eerste als voogd en de tweede genoemde als toeziende voogd over de beide minderjarige kinderen.

De koop van het huis en erf aan de Vleeschhouwerstraat werd ingezet door Willem Leeseman op ƒ 630,00. Hij stelde gelijk 25 hogen, ofwel ƒ 75,00, zodat de totale eerste inzet ƒ 705,00 bedroeg.

Twee weken later kwam het in hetzelfde Café-Restaurant tot de toeslag. Vóór de afslag stelde Matthias Roos, timmerman te Nijmegen, nog tien hogen ofwel ƒ 30,00. Daarna werd het perceel met een hoger bedrag aangehangen, en werd er gemijnd door Johannes Teunissen, meester metselaar te Nijmegen, met de som van ƒ 20,00, waarmee het totaalbedrag uitkwam op ƒ 755,00.

Johannes Teunissen verklaarde te hebben gehandeld en afgemijnd voor Jacobus Prudon, schoenmaker, die vervolgens verklaarde de handeling van Teunissen goed te keuren en het huis en erf op de hem bekende voorwaarden in koop aan te nemen.

Jacobus zou het perceel dadelijk na de toeslag kunnen aanvaarden, met de mondelinge huur ad tachtig cent per week van de bovenwoning, verhuurd aan ene Jansen. Die huur zou hij voor eigen rekening naar plaatselijk gebruik moeten opkondigen als hij die niet wenste te continueren met de toenmalige huurder.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, Notaris C.H. Robbers (1856-1871), bladnummer 111349, aktenummer 49 van 2 maart 1868 en aktenummer 68 van 16 maart 1868)


Op 1 augustus 1868 leende Jacobus ƒ 600 van de meester kleermaker Wilhelmus Gerhardus Mali
, tegen 5% rente. Als onderpand verbond hij zijn huis en erf in de Vleeschhouwerstraat.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, Notaris C.H. Robbers (1856-1871), bladnummer 111464, aktenummer 204 van 1 augustus 1868)


In het Register der Patenten werd op 22 september 1881 genoteerd dat Jacobus voor driekwart jaar patentbelasting moest betalen, zijnde ƒ 0,67. Hij werd vermeld als winkelier in schoenen.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, O.S.A.N. 1814-1946, Rubriek Belastingen, 3.22 Patenten, inv.nr. 013 D)


Op 5 november 1881 vervoegde Jacobus zich bij notaris Courbois. Hij gaf hem te kennen dat hij aan de voerman Petrus Janssen
, ook wonende te Nijmegen, zijn huis en erf in de Vleeschhouwerstraat had verkocht voor een koopprijs van zeker duizend vier honderd gulden. En dat verder was overeengekomen dat de betaling van die koopprijs plaats zou vinden op de eerste november en dat tegelijkertijd de koopakte voor de notaris zou worden gepasseerd. Maar de koper was in gebreke gebleven aan zijn verplichting te voldoen, waarna Jacobus genoemde Petrus Janssen bij deurwaardersexploot van de vierde november had gesommeerd om op heden voormiddag om tien uur te verschijnen in het notariskantoor voor het passeren van de koopakte en de betaling van de koopprijs.

De notaris en Johannes hadden tot half elf gewacht, maar de gesommeerde voerman was niet verschenen. Daarop maakte de notaris daarvan een akte op.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, Notaris R.A.H. Courbois (1860-1884), bladnummer 67849, aktenummer 207 van 5 november 1881)


Op 29 november 1881 verkocht Jacobus Johannes het pand in de Vleeschhouwerstraat dan toch. De koper was de schoenmaker Willem Janssen
. Hij betaalde ƒ 1.800 voor het huis.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, Notaris R.A.H. Courbois (1860-1884), bladnummer 67870, aktenummer 218 van 29 november 1881)

Jacobus en Johanna zijn daarna verhuisd naar de Lange Hezelstraat, samen met hun dochters Isabella en Petronella.


Op 27 november 1883 werd Jacobus Johannes vermeld als schoenmaker met 2 knechts. Voor een half jaar patentbelasting moest hij ƒ 0,50 betalen.

Een jaar later was hij ook weer voor een half jaar ƒ 1,25 verschuldigd. In het Register der Patenten staat de cryptische omschrijving: schoenmaker met beneden de zes knechts primitief aangegeven beneden drie knechts. Als adres van Jacobus Johannes werd Hezelstraat 51 genoteerd.

(bron: Gemeente Archief Nijmegen, O.S.A.N. 1814-1946, Rubriek Belastingen, 3.22 Patenten, inv.nr. 013 D en E)

             

Een week na het overlijden van Jacobus’ zuster Theodora in 1894, kwamen in het lokaal van het Kantongerecht te Nijmegen, de naaste meerderjarige bloedverwanten of aangehuwden van de minderjarige kinderen van wijlen Arnoldus Hendrikus Theodorus Wouters en Theodora Prudon bijeen om met de kantonrechter te overleggen wie het meest geschikt zou zijn om aangesteld te worden als voogd en toeziende voogd. Daarbij waren Jacobus en zijn halfbroer Hendrik Prudon, allebei ooms van de minderjarige kinderen van moederskant, aanwezig. Eenstemmig werd besloten dat de benoeming van twee broers van Arnoldus, Petrus Hendrikus Laurentius Wouters, winkelier, en Jacobus Gerardus Wouters, koopman, beide te Nijmegen, als voogd en toeziende voogd het meest met de belangen van de minderjarigen zou samengaan.

(bron: Gelders Archief, Kantongerecht in Nijmegen 1838-1939, inv.nr. 982, Minuten van akten en beschikkingen, met bijlagen, 1894, aktenummer 531 van 10 oktober 1894)


Jacobus Johannes overleed aan de gevolgen van een leverziekte.


De tekst op het bidprentje van Johanna is niet correct. Haar naam is niet correct geschreven en ook het genoemde geboortejaar is onjuist.

             

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Maria Antonia Prudon, geb. Nijmegen 7 aug 1858 om 03.00 uur, ged. Nijmegen in de Broerskerk 7 aug 1858 (getuigen: Antonius Hofmanen Maria van den Broek, grootmoeder van moederskant), ovl. Nijmegen 24 apr 1861.
 2. Laurentius Theodorus Prudon, geb. Nijmegen 7 aug 1858 om 03.30 uur, ged. Nijmegen in de Broerskerk 7 aug 1858 (getuigen: Laurentius Prudonen Theodora Meeuwsen, de grootouders van vaderskant), ovl. Nijmegen 17 aug 1859.
 3. Theodora Prudon, geb. Nijmegen 15 dec 1860, ged. Nijmegen in de Broerskerk op 15 dec 1860 (getuigen: Laurentius Prudonen Theodora Meeuwissen), modiste, zonder beroep (1932), ovl. Breda 16 jun 1932 om 08.00 uur, huw. Nijmegen 23 jan 1884 Theodorus Hendriks, zn. van Jan Hendriksen Elisabeth Aalbers, geb. Hees 12 mrt 1860, kantoorbediende, klerk, boekhouder, ovl. Breda in het Pius-Gesticht op 15 jan 1940 . Uit dit huwelijk nageslacht Hendriks.
               
 4. Johannes Prudon, geb. Nijmegen 16 feb 1863, ovl. Nijmegen 9 jul 1863.
 5. Isabella Prudon, geb. Nijmegen 26 mei 1864, zonder beroep, ovl. Nijmegen in de Houtstraat op 9 mrt 1904 om 15.00 uur, huw. Nijmegen 28 jan 1891 Johannes Frederikus Jansen, zn. van Johannes Jansenen Hendrikje van Rijn, geb. Brummen 19 jun 1864, milicien korporaal bij het 3de Regiment Vesting Artillerie, banketbakkersknecht, banketbakker, broodbakker (1924), ovl. Nijmegen in de Hezelstraat 44 op 11 nov 1926 om 11.00 uur. Uit dit huwelijk nageslacht Jansen.
  (Johannes Frederikus huw. (2) Amsterdam 18 jun 1924 Geertruida Antonia de Bock, dr. van Marinus Antonius de Bocken Theodora Peters.)
 6. Maria Prudon, geb. Nijmegen 12 jun 1866, dienstbode, ovl. Dreumel 17 jan 1946, begr. Nijmegen op de RK begraafplaats Daalscheweg op 21 jan 1946, huw. Nijmegen 20 mei 1897 Christianus Wilhelmus Borgers, zn. van Bernardus Borgersen Johanna Theodora Merckx, geb. Nijmegen 25 mei 1865, kleermaker, ovl. Nijmegen in de Van Dulckenstraat 39 op 2 feb 1926. Uit dit huwelijk nageslacht Borgers.
 7. Petronella (Nel) Prudon, geb. Nijmegen 30 apr 1870 (getuige: o.a. Ludovicus Delvaux, 49 jaar, kuiper), ovl. Rock Springs Wyoming 11 aug 1946, begr. Los Angeles 16 aug 1946, otr. Nijmegen 16 sep 1892, huw. Nijmegen 5 okt 1892 (getuigen: Johannes Frederikus Jansen, 28 jaar, banketbakker, broer van de bruidegom, Marinus Hendrikus Jansen, 24 jaar, koopman, broer van de bruidegom, en Theodorus Hendriks, 32 jaar, boekhouder, zwager van de bruid) Johannes Christianus (Jo) Jansen, zn. van Johannes Jansenen Hendrikje van Rijn, geb. Brummen 22 feb 1870, schoenmaker, ovl. Hollywood 21 nov 1954. Uit dit huwelijk nageslacht Jansen.

 

Dit artikel werd eerder (december 2016) geplaatst in het genealogisch tijdschrift Gens Nostra van de NVG

5. Uit de mouwen die handen! NL-doet

Uit de mouwen die handen! Met dank aan NL-Doet 2017

Het kan verkeren
‘Is het al pauze?’ De studenten van het ROC Nijmegen waren er aan toe. Op vrijdag 10 maart hielp de groep mee op de Begraafplaats Daalseweg in het kader van de NL-Doet vrijwilligersdagen. Na een paar uurtjes snoeien, afval verzamelen en graven schoonmaken was het tijd voor thee en cake, dus dat ging er wel in. In totaal waren we met zo’n 25 vrijwilligers. Een aantal van hen komt elk jaar weer terug!

We hadden prachtig weer en heel veel gereedschap. Van snoeischaren tot houtzagen, van bezems tot kruiwagens. Met dank ook aan Joost Meertens van de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen, die weer bereid was om materiaal ter beschikking te stellen.

Het resultaat mocht er zijn. De teksten op vele graven waren weer leesbaar. En de graven werden ontdaan van de vele takken, die na de storm van een paar weken eerder overal verspreid lagen.

Maar het hoogtepunt was natuurlijk de beloning achteraf…. Appeltaart met slagroom bij Café Beij Ons, aan de overkant.

De dag erna gingen we aan de slag op de Begraafplaats Stenenkruisstraat, de gesloten begraafplaats bij het Julianapark. Aan aandacht geen gebrek, want Omroep Gelderland kwam langs en er hing zelfs een drone in de lucht om ons, hardwerkende vrijwilligers, te filmen. Op deze bijzondere begraafplaats was het vooral spannend of we ‘nieuwe’ grafstenen konden vinden die onder de dikke laag groenafval verborgen lagen. En zowaar, daar kwam een grafsteen tevoorschijn met de naam Rost van Tonningen. Jawel, de grootvader van de gevreesde NSB-er (was waarschijnlijk al bekend, maar voor ons toch een ontdekking).

We konden terugkijken op twee zeer geslaagde en vooral gezellige NL-Doet dagen.

En of dat nog niet genoeg was, hielp de Lions Club Nijmegen vorige week ook weer een dagje mee op de Daalseweg. Hun bijdrage is inmiddels een jaarlijkse traditie. Deze ontmoeting leverde wel een pikant moment op. Toen ik in mijn welkomstwoord vertelde dat in begin jaren 90 de begraafplaats dreigde bebouwd te worden, bleek dat zowel de projectontwikkelaar als de verantwoordelijk wethouder van toen zich onder de aanwezige Lions bevonden. Als het aan hen gelegen stond op een groot deel van de begraafplaats nu dus woningbouw… En nu staken we broederlijk met z’n allen de handen uit de mouwen op diezelfde begraafplaats. Het kan verkeren….

Jeroen van Zuylen

Voor:

Na:

6. Special Neerbosch

Dorpsstraat Neerbosch, NL-Doet 2017

Gemeentebestuur vindt oplossing voor een krap budget

De afgelopen jaren hebben we herhaaldelijk bij de Gemeente Nijmegen aan de bel getrokken om meer aandacht voor deze kleine historische gemeentelijke begraafplaats. Al in de late middeleeuwen werd er hier begraven en de nu nog resterende monumenten schreeuwden om herstel en onderhoud . Men was vol begrip voor onze dringende verzoeken, maar helaas geen ruimte op de begroting, krappe budgetten, mogelijk is er in de toekomst ruimte te vinden.

Groot was onze verrassing toen daar plotseling het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nijmegen met opgerolde mouwen voor ons stond om de begraafplaats een even op basis van een nul-budget en in het kader van NL-Doet onder handen te nemen. Na een ochtend van heel hard en enthousiast werk zag het er prachtig uit en de aannemer kan na deze voorbereiding meteen aan de slag. Hulde en dank voor dit college dat toonde dat het echt kan aanpakken en daarbij ook nog veel plezier heeft. Wel één beeld zegt meer dan een heel lang artikel

7. Herdenking 22 februari

Herdenking van Het Bombardement, februari 1944.
Omdat er meer dan driehonderd slachtoffers van Het Bombardement op de Begraafplaats Daalseweg zijn bijgezet, hebben In Paradisum en haar voorgangers van begin af aan veel aandacht besteed aan het waardig en sfeervol herdenken van 22 februari 1944 op deze begraafplaats. In de loop van de jaren is ook de Gemeente Nijmegen zich intensiever gaan inzetten voor een herdenking en heeft zij zich onder andere bemoeid voor een passend algemeen monument in het centrum, de Schommel bij het gemeentehuis, waar breed herdacht kan worden.

Hoewel In Paradisum van harte meewerkt aan de verschillende onderdelen van deze officiële herdenking blijkt er bij een aantal nabestaanden behoefte te zijn om op het tijdstip van de ramp, dicht bij de omgekomen dierbaren, meer ingetogen te herdenken. Met medewerking van de SBN organiseren we voor hen, parallel aan de manifestaties bij de Stevenskerk en de Schommel, op het tijdstip dat de bommen vielen ook een herdenking op de Begraafplaats Daalseweg.

Herdenking op 22 februari 2016 o.a. bij de Schommel.
De door de Gemeente Nijmegen in samenwerking met de Raad van Kerken en In Paradisum georganiseerde herdenking trok ondanks het gure weer veel belangstelling. Joost Rosendaal, de voorzitter van In Paradisum memoreerde in zijn bijdrage onder andere hoe deze verschrikkelijke gebeurtenissen ervaren moeten zijn door de bewoners en de nabestaanden van slachtoffers.

Herdenking op 22 februari 2017 op de Begraafplaats Daalseweg
De traditie van In Paradisum getrouw, kwam men om kwart over een, op de kille, regenachtige 22e februari op de Daalseweg bij elkaar voor de herdenking van de slachtoffers die daar zijn bijgezet. Omlijst door stemmige muziek en het luiden van de klokken van de omringende kerken werd er herdacht.

In een korte overweging werd door Willem Reijnders, bestuurslid van In Paradisum gememoreerd dat het bij de slachtoffers niet om vervolgden of militairen gaat, maar om burgers in een stad die toen geen militaire betekenis had, vergelijkbaar met dit jaar tachtig jaar geleden in Guernica in Noord Spanje (26 april 1937). Mede bekend door het kunstwerk van Picasso

Deze herdenking werd besloten met een rondgang langs het gelegenheidsmonument – een veld met 306 kleine houten kruisjes met de naam van een op de Daalseweg bijgezet slachtoffer, gestoken in vak 36 waar de meeste slachtoffers liggen – vervolgens langs de monumenten van de Kleuterschool, atelier Haspels en de kindergraven bij de ingang van de begraafplaats.

Tot slot werd er dankbaar gebruik gemaakt van de warme gastvrijheid in de nabij gelegen Lutherse kerk.

8. Bijzettingen in 2016 op de Daalseweg

Verdrietig om het gemis maar dankbaar voor de goede herinnering. Zo gedenken wij hen die het afgelopen jaar zijn begraven/bijgezet op de begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen.

Antonius G.B.M. van Dijk overleed op 2 januari, slechts 56 jaar oud. Graf 26-01-09.

De landelijk bekende beeldend kunstenaar, glazenier en bourgondiër Ted Felen is dinsdag 5 januari in verpleeghuis Joachim en Anna overleden. Hij werd 84 jaar. Graf 08-03-29

Jan Stassen, 64 jaar oud, overleed op 16 juli 2015. Hij was eerst eindredacteur van de Haagse Post, later eindredacteur bij het fusieblad HP/De Tijd. Asbijzetting vond plaats op 16 januari. Graf 04-07-13.

Op 3 februari overleed Guido G.A.M. Wernink, 57 jaar. Graf 12-09-08.

Mieke van Lunenburg, geboren en getogen Nijmeegse, overleed op 2 april te Nijmegen. Graf 05-06-27.

In de leeftijd van 87 jaar overleed op 6 april de bekende beeldend kunstenaar Piet Berkvens. Graf 21-01-04.

Op 28 april overleed Henriëtte Johanna van der Sande, 91 jaar oud. Graf 07-04-08.

De zes kinderen en twaalf kleinkinderen hebben hun moeder en oma Leontien van der Gulden-Böckling altijd op handen gedragen. Zij overleed op 13 mei. Graf 08-06-13.

Op 22 mei overleed op 79 jarige leeftijd Vincenzo Potenza. Graf 03-01-15.

Steef Meertens werd op 20 augustus 1951 geboren in Meerssen en overleed in Nijmegen op 13 juni. Graf 06-06-27.

Directeur bestuurder van Stadsschouwburg Nijmegen en concertgebouw De Vereeniging Anne Marie Kalkman overleed op 19 juni, slechts 50 jaar oud.
Graf 03-01-08.

Het echtpaar Reintjes-Bouwmans en mevrouw Bouwmans-Wouters, de moeder van, zijn op 30 juni vanuit begraafplaats Jonkerbos herbegraven bij hun zoon Bernardus Theodorus Maria Reintjes. Graf 14-01-01.

“Bevrijd van tijd en ruimte”. Op 3 oktober overleed in Nijmegen op 95 jarige leeftijd Anneke Naber-Blum. Graf 03-04-11.

Geboren in Nijverdal en overleden in Nijmegen op 22 oktober. Jan Leisink, verbonden aan N1, hij maakte televisieprogramma’s. Graf 16-06-06.

Maria Margaretha Loete-Stoffels overleed op 15 juli. Asbusbijzetting, graf 30-02-06.

Op 11 november overleed op 66 jarige leeftijd Hermanus Gerhardus Jozef Potz.
Graf 06-03-06.

Geboren en getogen in Nijmegen overleed op 20 november Christel Kokke.
Graf 34-02-21.

Chris van Wissen, 55 jaar oud, overleed op 11 juli in Nijmegen. Asbusbijzetting in graf 04-02-11.

Op 16 december overleed Hendricus Jacobus Fisscher, 85 jaar oud. Graf 10-05-13.

Peter van Schaijk, in samenwerking met de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen.

9. Colofon

Dit bulletin is het digitale nieuws- en informatiemedium van de Stichting In Paradisum te Nijmegen voor begunstigers en andere relaties. Het verschijnt doorgaans drie keer per jaar. Deze stichting zet zich in voor behoud en toegankelijkheid van monumentale begraafplaatsen in Nijmegen. In Paradisum is een vrijwilligers organisatie met ANBI erkenning.

Auteursrecht op artikelen en illustraties is nadrukkelijk voorbehouden, gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijk accoord van het bestuur van In Paradisum.

Afbeeldingen bij de artikelen zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door de auteurs of stammen uit het archief van In Paradisum.

Aan dit blad hebben meegewerkt: Wim Desserjer, Bart Janssen, Mario Prudon, Willem Reijnders, Peter van Schaijk, Jeroen van Zuylen

Stichting In Paradisum
E stichtinginparadisum@kpnmail.nl
I www. stichtinginparadisum.nl

Postadres:
Kerkstraat 60
6543 KL, Nijmegen
T 024 365 6410

Begunstigers van In Paradisum betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 12,50 op bankrekening NL86ABNA 0475 4243 36 ten name van de Stichting In Paradisum te Nijmegen.