ANBI-gegevens

Naam

Stichting In Paradisum

Fiscaal nummer

8032-20-327

Contactgegevens

J. Heiligers, penningmeester

Lijsterbesstraat 84

6523 JW Nijmegen

06 – 17 97 11 97 (secretariaat)

Stichtinginparadisum@kpnmail.nl

Bestuurssamenstelling

voorzitter: Pepijn Oomen

secretaris: Roos Biemans

penningmeester: Jo Heiligers

Algemeen bestuursleden

Bart Janssen

Willem Reijnders

Peter van Schaijk

Edo Fennema

Beleidsplan

Het stimuleren van behoud, informatie en toegankelijkheid van historische begraafplaatsen in Nijmegen. Inventariseren van de oude Nijmeegse Begraafplaatsen en het digitaliseren van de informatie. Het betreft hier de begraafplaatsen “Daalseweg”, “Steenenkruisstraat”, “Dorpsstraat Neerbosch”en de “Weesinrichting”. Speciale aandacht voor de Nijmeegse slachtoffers van WO II en de herdenking van het Bombardement.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting In Paradisum heeft tot doel de bescherming en het behoud van de cultuurhistorische, kunsthistorische en landschappelijke en maatschappelijke waarden van de begraafplaatsen binnen de gemeente Nijmegen.

Verslag van activiteiten

Inventarisatie van beschreven en onbeschreven graven binnen ons gebied. Speciaal ook van graven vanuit de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks wordt een herdenking van het bombardement op 22-02-1944 georganiseerd, samen met de gemeente Nijmegen. Het digitaliseren van onze inventarisaties, dus voor iedereen bereikbaar. Het beheren en onderhouden van informatie op de internetsite. Bij gelegenheid verrichten van kleinschalig, aanvullend onderhoud aan individuele graven soms in het kader van NL DOET.

Het geven van rondleidingen, het geven van informatie aan nabestaanden, dan wel het behartigen van hun belangen. Overleg houden met gemeente, bestuursinstanties en eigenaren. Het uitgeven van het bulletin In Paradisum, gemiddeld driemaal per jaar, relevante publicaties in de media. Het initiëren van het herstel van monumenten, en het zoeken van sponsors hiervoor. Historisch onderzoek naar de begraafplaatsen. Het bestuur komt maandelijks bijeen.

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit jaarlijkse bijdragen van begunstigers. Verder ontvangen wij incidenteel donaties en schenkingen. Wij teren in op onze reserves. Het aantal begunstigers en donateurs neemt momenteel af. Wij zijn zoekende naar sponsoren en fondsen.

2016; De inkomsten bedroegen E 4208,-. Dit was E 770,- van NL Doet. Een legaat ontvangen van  E 2000,- . De contributies betroffen E 1438,-. De uitgaven betroffen E 1929,-

2017; Inkomsten bedroegen € 1.559, waaronder € 597 donaties van particulieren en € 815 subsidie van NL Doet. Uitgaven bedroegen € 4.160, waaronder € 2.710 voor upgraden van de website.

2018; Inkomsten bedroegen € 2.070, waaronder € 743 donaties van particulieren en € 780 aan donatie en verkoopopbrengst van het boekje over begraafplaats Dorpsstraat. Uitgaven bedroegen € 3.970, waaronder € 1.270 voor verdere upgrade website en € 1.608 voor productie en presentatie van het boekje over begraafplaats Dorpsstraat.

Eind 2018 bedroeg de Algemene Reserve van de stichting € 17.090,-

2019; Inkomsten bedroegen € 2.858, waaronder € 957 aan donaties, € 445 subsidie van NL Doet en bijdragen van de gemeente in de kosten van onze herdenkingsactiviteiten op 22 februari (€ 350) en een (begin 2020 te realiseren) herinnerings- en herdenkingsvitrine voor oorlogsslachtoffers die aan de Daalseweg begraven zijn (€ 1.000).

Uitgaven bedroegen € 2.700, waaronder € 420 voor de herdenking van het bombardement op Nijmegen, € 500 voor een symposium t.g.v. het 25-jarig bestaan van de stichting en € 120 voor het plaatsen van een aantal nieuwe houten kruizen op de graven van oorlogsslachtoffers op begraafplaats Daalseweg.

2020; Inkomsten bedroegen € 1.245, waaronder € 245 aan donaties en € 1.000 subsidie van de gemeente voor de herinnerings- en herdenkingsvitrine voor oorlogsslachtoffers die aan de Daalseweg begraven zijn.

Uitgaven bedroegen € 4.023, waaronder € 325 voor de herdenking van het bombardement op Nijmegen, € 823 voor de website en online database (in verband met het updaten van die database) en € 2.253 voor de herinnerings- en herdenkingsvitrine op begraafplaats Daalseweg. Ook hebben we samen met de Lutherse kerk aan de Prins Hendrikstraat een beamer aangeschaft voor het geven van presentaties, onze bijdrage hieraan was € 350.

De Algemene Reserve van de Stichting bedroeg op 31 december 2020 € 13.467.

IBAN
NL 86ABNA0475424336

April 2021.