ANBI-gegevens

Naam

Stichting In Paradisum

Fiscaal nummer

8032-20-327

Contactgegevens

H.H.J. Fennema, penningmeester

Hindestraat 11

6531KG Nijmegen

024-3540264

hhjfennema@hotmail.com

Stichtinginparadisum@kpnmail.nl

Bestuurssamenstelling

voorzitter: Joost Rosendaal

secretaris: Mw. R. Biemans

penningmeester: Edo Fennema

leden

Bart Janssen

Willem Reijnders

Peter van Schaijk

Jeroen van Zuijlen

Beleidsplan

Het stimuleren van behoud, informatie en toegankelijkheid van historische begraafplaatsen in Nijmegen. Inventariseren van de oude Nijmeegse Begraafplaatsen en het digitaliseren van de informatie. Het betreft hier de begraafplaatsen “Daalseweg”, “Steenenkruisstraat”, “Dorpsstraat Neerbosch”en de “Weesinrichting”. Speciale aandacht voor de Nijmeegse slachtoffers van      WO II en de herdenking van het Bombardement.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting In Paradisum heeft tot doel de bescherming en het behoud van de cultuurhistorische, kunsthistorische en landschappelijke en maatschappelijke waarden van de begraafplaatsen binnen de gemeente Nijmegen.

Verslag van activiteiten

Inventarisatie van beschreven en onbeschreven graven binnen ons gebied. Speciaal ook van graven vanuit de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks wordt een herdenking van het bombardement op 22-02-1944 georganiseerd, samen met de gemeente Nijmegen. Het digitaliseren van onze inventarisaties, dus voor iedereen bereikbaar. Het beheren en onderhouden van informatie op de internetsite. Bij gelegenheid verrichten van kleinschalig, aanvullend onderhoud aan individuele graven soms in het kader van NL DOET.

Het geven van rondleidingen, het geven van informatie aan nabestaanden, dan wel het behartigen van hun belangen. Overleg houden met gemeente, bestuursinstanties en eigenaren. Het uitgeven van het bulletin In Paradisum, gemiddeld driemaal per jaar, relevante publicaties in de media. Het initiëren van het herstel van monumenten, en het zoeken van sponsors hiervoor. Historisch onderzoek naar de begraafplaatsen. Het bestuur komt maandelijks bijeen.

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit jaarlijkse bijdragen van begunstigers. Verder ontvangen wij incidenteel donaties en schenkingen. Wij teren in op onze reserves. Het aantal begunstigers en donateurs neemt momenteel af. Wij zijn zoekende naar sponsoren en fondsen.

2014; De inkomsten bedroegen E 1725,- . Dit was E 812,- van NL Doet en E 913,- inkomsten van contributies. De uitgaven betroffen  E 2385,-.

2015; De inkomsten bedroegen E 1372,- Dit was E 344,-  van NL Doet en E 1028,- contributies.  De uitgaven betroffen E1850,-.

2016; De inkomsten bedroegen E 4208,-. Dit was E 770,- van NL Doet. Een legaat ontvangen van  E 2000,- . De contributies betroffen E 1438,-. De uitgaven betroffen E 1929,-

Op de SNS basissparen-rekening stond er een bedrag E 18.720,- Eindsaldo van december 2014. En dit is per december 2016 teruggelopen naar  E17.475,-.

IBAN
NL 86ABNA0475424336

Februari 2017.