ANBI-gegevens

Naam

Stichting In Paradisum

Fiscaal nummer

8032-20-327

Contactgegevens

Secretariaat:
Alex de Meijer
Zonnebloemstraat 26
6542 NG Nijmegen
t 06 – 48820433
e Stichtinginparadisum@kpnmail.nl

Bestuurssamenstelling

voorzitter: Agnes Lewe
secretaris: Alex de Meijer
penningmeester: Jo Heiligers

Algemeen bestuursleden

Bart Janssen
Willem Reijnders
Peter van Schaijk
Edo Fennema

Beleidsplan

Het stimuleren van behoud, informatie en toegankelijkheid van historische begraafplaatsen in Nijmegen. Inventariseren van de oude Nijmeegse Begraafplaatsen en het digitaliseren van de informatie. Het betreft hier de begraafplaatsen “Daalseweg”, “Stenenkruisstraat”, “Dorpsstraat Neerbosch” en de “Weesinrichting”. Speciale aandacht voor de Nijmeegse slachtoffers van WO II en de herdenking van het Bombardement.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting In Paradisum heeft tot doel de bescherming en het behoud van de cultuurhistorische, kunsthistorische en landschappelijke en maatschappelijke waarden van de begraafplaatsen binnen de gemeente Nijmegen.

Verslag van activiteiten

Inventarisatie van beschreven en onbeschreven graven binnen ons gebied. Speciaal ook van graven vanuit de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks wordt een herdenking van het bombardement op 22-02-1944 georganiseerd, samen met de gemeente Nijmegen. Het digitaliseren van onze inventarisaties, dus voor iedereen bereikbaar. Het beheren en onderhouden van informatie op de internetsite. Bij gelegenheid verrichten van kleinschalig, aanvullend onderhoud aan individuele graven soms in het kader van NL DOET.

Het geven van rondleidingen, het geven van informatie aan nabestaanden, dan wel het behartigen van hun belangen. Overleg houden met gemeente, bestuursinstanties en eigenaren. Het uitgeven van het bulletin In Paradisum, gemiddeld driemaal per jaar, relevante publicaties in de media. Het initiëren van het herstel van monumenten, en het zoeken van sponsors hiervoor. Historisch onderzoek naar de begraafplaatsen. Het bestuur komt maandelijks bijeen.

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit jaarlijkse bijdragen van begunstigers. Verder ontvangen wij incidenteel donaties en schenkingen.

2019; Inkomsten bedroegen € 2.858, waaronder € 957 aan donaties, € 445 subsidie van NL Doet en bijdragen van de gemeente in de kosten van onze herdenkingsactiviteiten op 22 februari (€ 350) en een (begin 2020 te realiseren) herinnerings- en herdenkingsvitrine voor oorlogsslachtoffers die aan de Daalseweg begraven zijn (€ 1.000).
Uitgaven bedroegen € 2.700, waaronder € 420 voor de herdenking van het bombardement op Nijmegen, € 500 voor een symposium t.g.v. het 25-jarig bestaan van de stichting en € 120 voor het plaatsen van een aantal nieuwe houten kruizen op de graven van oorlogsslachtoffers op begraafplaats Daalseweg.

2020; Inkomsten bedroegen € 1.245, waaronder € 245 aan donaties en € 1.000 subsidie van de gemeente voor de herinnerings- en herdenkingsvitrine voor oorlogsslachtoffers die aan de Daalseweg begraven zijn.
Uitgaven bedroegen € 4.023, waaronder € 325 voor de herdenking van het bombardement op Nijmegen, € 823 voor de website en online database (in verband met het updaten van die database) en € 2.253 voor de herinnerings- en herdenkingsvitrine op begraafplaats Daalseweg. Ook hebben we samen met de Lutherse kerk aan de Prins Hendrikstraat een beamer aangeschaft voor het geven van presentaties, onze bijdrage hieraan was € 350.
De Algemene Reserve van de Stichting bedroeg op 31 december 2020 € 13.467.

2021: Inkomsten bedroegen € 3.179,10, waaronder € 1.387,50 aan donaties en € 1.560 van Vrienden van Daalseweg.
Uitgaven bedroegen € 1.515,25, waaronder € 50 voor de herdenking van het bombardement op Nijmegen 22-02-1944, € 475,80 voor de website en online database, € 142,09 voor de eerste kosten van de publicatie over Begraafplaats Daalseweg en € 250,53 voor NL Doet.
De Algemene reserve van de Stichting bedroeg op 31 december 2021 € 13.739,39 en de Voorziening voor de publicatie Daalseweg was op die datum € 1.417,91.

2022: Inkomsten bedroegen € 10.237, waaronder € 1.315 aan donaties, € 3.910 van Vrienden van Daalseweg en € 4.982 opbrengst uit verkoop boek Begraafplaats Daalseweg.
Uitgaven bedroegen € 14.717, waaronder € 400 voor de herdenking van het bombardement op Nijmegen 22-02-1944 en € 13.220 voor het boek Begraafplaats Daalseweg.
De Algemene Reserve van de stichting bedroeg op 31 december 2022 € 11.496,76

2023: Inkomsten bedroegen € 4.396,- waaronder € 2.712,50 aan reguliere donaties en specifieke schenkingen voor herstel van het dakje van het grafmonument op begraafplaats Daalseweg voor de zusters en kinderen die zijn omgekomen tijdens het bombardement op Nijmegen in februari 1944.
Uitgaven bedroegen € 2.426,-, waaronder € 290,- voor de herdenking van de slachtoffers van het bombardement op Nijmegen en € 600,- voor het herstel van hiervoor genoemd grafmonument (de overige uitgaven van dit herstel zijn in januari 2024 gedaan).
De Algemene Reserve bedroeg per 31 december 2023 € 13.467,16.

IBAN
NL 86ABNA0475424336

Januari 2024.